Čtěte nejnovější článek ›

Úspěch naší advokátní kanceláře v Právnické firmě roku – Zdravotnické právo

Specializovaná advokátní kancelář pro poškozené pacienty

776 062 607

Konzultace případu

Jak řešit zanedbání lékařské péče s následkem smrti

22. 7. 2021

Zanedbání lékařské péče s následkem smrti

Jak se řeší odškodnění u zanedbání lékařské péče s následkem smrti? Odpověď naleznete v tomto článku.

Zanedbání lékařské péče s následkem smrti

Pozůstalí po zemřelém pacientovi někdy řeší, že smrt jejich blízkého nastala pochybením zdravotnického zařízení.

Nelze říci, že každá chyba lékaře při operačním zákroku nebo léčbě znamená zanedbání lékařské péče s následkem smrti a právem pozůstalých na odškodnění. Posouzení lékařské postupu závisí na tom, zda zdravotní služby byly poskytnuty na náležité odborné úrovni.

Zákon o zdravotních službách vymezuje, že náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Pokud nebyly splněny tyto podmínky zdravotní péče, pak lze hovořit o non lege artis postupu.

Kromě prokázání, že zanedbání lékařské péče s následkem smrti bylo vinou non lege artis postupu, je dále nutné prokázat příčinnou souvislost mezi non lege artis postupem a úmrtím pacienta. Rovněž je potřeba zkoumat otázku zavinění, byť v rovině nedbalostního postupu zdravotnického zařízení.

Zanedbání lékařské péče s následkem smrti

Prokazování odpovědnosti za škodu

Prokazování odpovědnosti zdravotnického zařízení za smrt pacienta pro zanedbání lékařské péče není snadné. Především je potřeba odborně právně a medicínsky analyzovat zdravotnickou dokumentaci pacienta pro konkrétní operační zákrok anebo léčbu. Nejčastěji se využívají znalecké posudky z oboru zdravotnictví a odvětví konkrétně daného pro léčbu zemřelého pacienta, které se vyjádří k otázce non lege artis postupu.

V praxi je obvykle velmi obtížné zajistit odškodnění pro pozůstalé po zemřelém pacientovi bez předchozího znaleckého posouzení konkrétního případu. Znalec k posouzení případu bude potřebovat kompletní zdravotnickou dokumentaci, kterou je nutné zajistit.

Trestní řízení a zanedbání lékařské péče s následkem smrti

Zanedbání lékařské péče s následkem smrti pacienta může znamenat v některých případech trestní řízení pro usmrcení z nedbalosti.

Jestliže je takové trestní řízení vedeno, pak lze doporučit pozůstalým být aktivní v trestním řízení, kdy nejbližší příbuzní zemřelého pacienta mají procesní postavení poškozených. Mohou tak vykonávat řadu práv stanovených trestním řízení nebo se nechat ideálně zastoupit zmocněncem, který pro poškozené pozůstalé vykonává jejich práva.

Někteří pozůstalí po zemřelém pacientovi si přejí ihned podat trestní oznámení na lékaře, a to bez posouzení, zda nastalo zanedbání lékařské péče s následkem smrti. Před tímto krokem doporučujeme pozůstalým konzultovat jejich případ a postup s advokátem.

Odškodnění za zanedbání lékařské péče

Odškodnění pro pozůstalé

Pozůstalí po zemřelém mohou dle občanského zákoníku žádat zejména odškodnění:

Každý případ je nutné zkoumat individuálně ke stanovení okruhu náhrad pro pozůstalé k uplatnění.

Náhradu nemajetkové újmy pozůstalých představuje odškodnění duševních útrap, které se u nejbližších příbuzných zemřelého obvykle pohybuje od 500 000 do 800 000 Kč. Nejbližšími příbuznými se rozumí obvykle manžel/ka, partner/ka, děti, rodiče a sourozenci zemřelého.

Při posuzování odškodnění duševních útrap je nutné zkoumat rodinné vztahy mezi pozůstalými a zemřelým a citovou újmu pro pozůstalé. Také vzdálenější příbuzní mohou žádat oprávněně odškodnění, pokud se prokáže intenzita vztahů a citové následky pro tyto pozůstalé.

Odškodnění této náhrady se vyvíjí s ohledem na rozhodovací praxi soudů, a proto je vhodné výši odškodnění konzultovat se specializovaným právníkem.

Náklady pohřbu tvoří zejména  poplatky hřbitovní správě, pronájem hrobového místa, náklady smuteční hostiny.

Náklady na výživu pozůstalého je oprávněna žádat zejména pozůstalá manželka a nezaopatřené děti, tj. osoby, který zemřelý poskytoval výživu.

Odškodnění mimosoudně, nebo soudně?

Odškodnění za zanedbání lékařské péče s následkem smrti by se mělo řešit nejprve mimosoudně se zdravotnickým zařízení, když však nehrozí promlčení.

V rámci mimosoudního procesu nastává po uplatnění odškodnění interní šetření v rámci zdravotnického zařízení a významnou roli hraje pojišťovna zdravotnického zařízení, která v konečném důsledku obvykle dává pokyn k uznání/neuznání odškodnění a výplatě odškodnění.

Pokud je odškodnění vyřešeno mimosoudně, pak je zpravidla uzavřena dohoda o narovnání mezi zdravotnickým zařízením a poškozeným pacientem. Jestliže je mimosoudní vymáhání odškodnění za zanedbání lékařské péče neúspěšné, pak je vždy na dohodě mezi právníkem pacienta a pacientem, zda vést soudní řízení k vymáhání odškodnění.

 

Právní pomoc pro poškozené

Řešíte odškodnění za zanedbání lékařské péče s následkem smrti? Poskytujeme specializovanou právní pomoc pro pozůstalé po zemřelém pacientovi. Můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci.

« Zobrazit všechny články

Sdílejte článek na sociálních sítích

Naše rady a tipy

Úspěch naší advokátní kanceláře v Právnické firmě roku – Zdravotnické právo

Odškodnění od nemocnice

Odškodnění od nemocnice při zanedbání lékařské péče

vydání zdravotnické dokumentace

Právo na vydání zdravotnické dokumentace

Všechny články

© JUDr. Zbyněk Drobiš & Mgr. Radek Novotný | ochrana osobních údajů | cookies